Uzņēmējdarbība

Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana

Uzņēmumu apvienošana

Uzņēmumu apvienošanu regulē Komerclikuma noteikumi. Apvienošana var notikt divos veidos: kā pievienošana (komercsabiedrība nodod visu savu mantu citai komercsabiedrībai) vai kā saplūšana (divas vai vairākas komercsabiedrības nodod visu savu mantu jaundibināmai komercsabiedrībai).


Ja apvienošanās procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas komercsabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā. Ne mazāk kā mēnesi pirms līguma noslēgšanas, katra reorganizācijas procesā iesaistītā komercsabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot līguma projektu. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina līguma projekta un tā grozījumu reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā līguma projekts atrodas.


Nākamais apvienošanās procesa posms ir dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšana. Mēnesi pirms dalībnieku (akcionāru) sapulces dalībniekiem (akcionāriem) sabiedrībā ir nodrošināmi šādi dokumenti: līguma projekts, reorganizācijas prospekts, revidenta atzinums, visu reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību gada pārskati par pēdējiem trim pārskata gadiem un saimnieciskās darbības pārskats (ja iepriekšējais gada pārskats sastādīts vairāk nekā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram).


Līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katras reorganizācijas procesā iesaistītās komercsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce, kuru notur ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātas ziņas par līguma projektu. Pamatojoties uz lēmumu par reorganizāciju, attiecīgā sabiedrība noslēdz līgumu.


Piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par reorganizāciju, katra reorganizācijas procesā iesaistītā komercsabiedrība par reorganizāciju rakstveidā informē visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret komercsabiedrību. Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai komercsabiedrībai ir pienākums arī publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju.

Katra reorganizācijas procesā iesaistītā komercsabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.


Apvienošana uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad komercreģistrā izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām, ieskaitot jaundibinātās sabiedrības.


Dažādu jomu vai konkrētu nozaru uzņēmumiem nav atšķirīgi apvienošanās noteikumi.


Informācija par apvienošanās posmiem pieejama arī UR tīmekļa vietnē:

Papildu tam lielāko tirgus dalībnieku apvienošanās gadījumos šie darījumi tiek valstiski regulēti, Konkurences padomei pieņemot atļaujošu vai aizliedzošu lēmumu par īstenotu vai plānotu uzņēmumu apvienošanos.


Konkurences likums nosaka, ka uzņēmumu apvienošanās nav tikai uzņēmumu saplūšana vai uzņēmumu pievienošana otram, bet arī atsevišķos apstākļos tādi darījumi, kuru rezultātā tiek iegūta ietekme citā uzņēmumā vai pat iegūti tikai uzņēmuma aktīvi vai to izmantošanas tiesības.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās dalībniekiem noteiktos gadījumos var būt nepieciešama Konkurences padomes (KP) atļauja. Plašāka informācija par šiem gadījumiem, kā arī apstākļiem, kuros KP ir tiesības pieprasīt apvienošanās dalībniekiem iesniegt ziņojumu par plānoto vai jau notikušo apvienošanos pirms nav pagājuši 12 mēneši no apvienošanās īstenošanas dienas, pieejama KP tīmekļa vietnē.


Par apvienošanās ziņojuma izvērtēšanu valsts budžetā jāiemaksā nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no apvienošanās apstākļiem. Tas veicams pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas vai desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts KP lēmums par apvienošanos, ja apvienošanās izvērtēta bez iesniegta apvienošanās ziņojuma.


KP uzņēmumu apvienošanās gadījumā var pieņemt trīs veida lēmumus:

  • apvienošanos atļaut;
  • apvienošanos atļaut ar saistošajiem noteikumiem;
  • apvienošanos aizliegt.

Lēmuma pieņemšanas laiks ir:

  • saīsinātajiem apvienošanās ziņojumiem – līdz 3 mēnešiem;
  • pilniem (paplašinātiem) apvienošanās ziņojumiem – līdz 4 mēnešiem.

Vairāk informācijas par apvienošanās ziņojuma veidiem var iegūt KP Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijās


Ja apvienošanās ziņojums nav iesniegts, KP var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam uzņēmumam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 3% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.


Plašāka informācija par uzņēmumu apvienošanos kontroli Latvijā pieejama KP tīmekļa vietnē.

Pārdošana

Sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) ir tiesības brīvi atsavināt sev piederošās pamatkapitāla daļas (akcijas), ja vien likumā vai statūtos nav noteikts citādi. Nav noteikti ierobežojumi, vai sabiedrības dalībnieks (akcionārs) ir vai nav Latvijas valstspiederīgais.


Mainoties sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem), daļu ieguvējs iesniedz sabiedrības valdei paziņojumu ieraksta izdarīšanai dalībnieku (akcionāru) reģistrā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valde sastāda jaunu dalībnieku reģistra nodalījumu, kura vienu eksemplāru 3 darba dienu laikā pēc nodalījuma parakstīšanas, iesniedz Uzņēmumu reģistrā


Dalībnieku reģistrā norādāms jaunais sabiedrības kapitāla daļu ieguvējs, un to jāparaksta ne tikai sabiedrības valdei, bet arī daļu atsavinātājam un ieguvējam, vai arī tam jāpievieno notariāli apliecināts vai daļu atsavinātāja un ieguvēja elektroniski parakstīts dokuments, kas apliecina pušu vienošanos par daļu pāreju. Akciju sabiedrības sastādīto akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz.

Scroll Up