Uzņēmējdarbība

Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana

Latvijas Konkurences likuma izpratnē uzņēmumu apvienošanās ir:

  1. uzņēmumu saplūšana vai viena uzņēmuma pievienošana otram;
  2. atsevišķos apstākļos tādi darījumi, kuru rezultātā tiek iegūta ietekme citā uzņēmumā vai pat tikai uzņēmuma aktīvi vai to izmantošanas tiesības.

Latvijā uzņēmumu apvienošanās ir valstiski regulēta tikai lielāko tirgus dalībnieku darījumu gadījumos.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās dalībniekiem noteiktos gadījumos var būt nepieciešama Konkurences padomes (KP) atļauja. Plašāka informācija par šiem gadījumiem, kā arī apstākļiem, kuros KP ir tiesības pieprasīt apvienošanās dalībniekiem iesniegt ziņojumu par plānoto vai jau notikušo apvienošanos pirms nav pagājuši 12 mēneši no apvienošanās īstenošanas dienas, pieejama KP tīmekļa vietnē.


Par apvienošanās ziņojuma izvērtēšanu valsts budžetā jāiemaksā nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no apvienošanās apstākļiem. Tas veicams pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas vai desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts KP lēmums par apvienošanos, ja apvienošanās izvērtēta bez iesniegta apvienošanās ziņojuma.


KP uzņēmumu apvienošanās gadījumā var pieņemt trīs veida lēmumus:

  1. apvienošanos atļaut;
  2. apvienošanos atļaut ar saistošajiem noteikumiem;
  3. apvienošanos aizliegt.

Lēmuma pieņemšanas laiks ir:

  • saīsinātajiem apvienošanās ziņojumiem – līdz 3 mēnešiem;
  • pilniem (paplašinātiem) apvienošanās ziņojumiem – līdz 4 mēnešiem.

Vairāk informācijas par apvienošanās ziņojuma veidiem var iegūt KP Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijās


Ja apvienošanās ziņojums nav iesniegts, KP var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam uzņēmumam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 3% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.


Plašāka informācija par uzņēmumu apvienošanos kontroli Latvijā pieejama  KP tīmekļa vietnē.

Scroll Up