Uzņēmējdarbība

Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti

Eiropas komercsabiedrība

Eiropas komercsabiedrība (SE), kas dibināta saskaņā ar Eiropas komercsabiedrību likumu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā Eiropas savienības dalībvalstī, savu juridisko adresi var mainīt uz citu adresi citas Eiropas Savienības valsts, vai Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas teritorijā.

SE darbību regulē tās valsts likumi, kur atrodas sabiedrības juridiskā adrese. Pirms juridiskās adreses maiņas ir vajadzīga valsts kompetentās iestādes apliecība, tās izsniegšana nozīmē to, ka ir pabeigtas nepieciešamās darbības un formalitātes un var veikt izmaiņas.


Latvijā reģistrēta Eiropas komercsabiedrība, pārceļot juridisko adresi uz citu dalībvalsti, iesniedz Uzņēmumu reģistram adreses pārcelšanas priekšlikumu. Saraksts, kādi dokumenti šajā gadījumā iesniedzami un kādi maksājumi veicami, atrodams Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. Dokumentus adreses pārcelšanai var iesniegt arī elektroniski


Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par priekšlikuma faktu mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti un jauno juridisko adresi. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, Eiropas komercsabiedrības komercreģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.

Kapitālsabiedrības adreses pārcelšana

Kapitālsabiedrību (sabiedrība), kas dibināta atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, juridiskās adreses pārcelšana no vienas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts uz citu pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija.


Sabiedrības juridisko adresi var pārcelt no vienas ES dalībvalsts uz citu, ja to atļauj izcelsmes dalībvalsts normatīvie akti. Ja attiecīgās dalībvalsts normatīvie akti paredz šādu procesu nacionālajā līmenī, tad tā nevar atteikties reģistrēt pārrobežu reorganizāciju starp ES dalībvalstīm.


Svarīgākais kritērijs juridiskās adreses pārcelšanas procesam ir tiesību un saistību nezūdamība un legāla pāreja, jo izcelsmes valstī ir jāpanāk, ka tiks ievērotas kreditoru un citu tiesīgo personu intereses.


Tā kā ES nepastāv vienots regulējums minētajā jautājumā, tad juridiskās adreses pārcelšanas gadījumā no vienas ES dalībvalsts uz citu, tiek piemērotas abu valstu tiesību normas.


Sākotnēji Sabiedrībai izpildāmas tās izcelsmes valsts normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu uz citu ES dalībvalsti. Savukārt, lai Sabiedrība atbilstu tās valsts tiesiskajam regulējumam, uz kuru tiek pārcelta tās juridiskā adrese, piemērojami uzņemošās dalībvalsts normatīvie akti. Norādāms, ka tikai pēc izcelsmes valstī noteikto saistību izpildes Sabiedrību iespējams pārveidot atbilstoši uzņemošās valsts tiesiskajam regulējumam.

Pārcelšana uz citu ES dalībvalsti

Ja sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta no Latvijas uz citu ES dalībvalsti (Latvija ir izcelsmes valsts), tiek piemēroti visi pārveidošanās noteikumi, izņemot netiek pārbaudīts, vai jaunizveidotās komercsabiedrības dokumenti (statūti, valdes sastāvs u.tml.) atbilst uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem.


Lai sabiedrības juridisko adresi pārceltu no Latvijas uz citu ES dalībvalsti, Uzņēmumu reģistrā pirmajā posmā iesniedzami dokumenti:

 1. Lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu;
 2. Sabiedrības paziņojums par juridiskās adreses pārcelšanu;
 3. Informācija par valsts nodevas (18 EUR) apmaksu.

Dokumentus Uzņēmumu reģistrā var iesniegt arī elektroniski.


Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina paziņojumu par reorganizācijas uzsākšanu, tā reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā paziņojums atrodas.


Adreses pārcelšanas (pārveidošanas) otrajā posmā, t.i. ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” dienas, Uzņēmumu reģistrā iesniedzami dokumenti:

 1. Pieteikums;
 2. Protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju;
 3. To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju;
 4. Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 5. Prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana);
 6. Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude);
 7. Pārveidojamās sabiedrības slēguma finansu pārskatu;
 8. Informācija par valsts nodevas (70 EUR) apmaksu.

Pārcelšanas gadījumā tiek pārbaudīts, vai ir ievēroti visi Latvijas kreditoru un mazākuma dalībnieku aizsardzības noteikumi, t. sk. Uzņēmumu reģistrs saņem nodokļu administrācijas un citu kompetento institūciju (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tas ir finanšu tirgus dalībnieks u. tml.) atzinumu, ka ir izpildītas saistības pret Latviju.


Kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, un tie atbilst normatīvo aktu prasībām, tiesiski šķēršļi reģistrācijai nepastāv un ir samaksātas atbilstošas valsts nodevas, tad Uzņēmumu reģistrs izsniedz attiecīgu apliecinājumu (pirmspārveidošanās apliecību) par sabiedrību, kas veikusi visus pārveidošanās pasākumus un tās juridiskā adrese ir pārceļama uz citu ES dalībvalsti.


To, kādi dokumenti sabiedrībai pārveidošanas procesā ir jāsagatavo un jāiesniedz citas ES dalībvalsts kompetentajā reģistrējošajā institūcijā, jānoskaidro attiecīgajā uzņemošajā dalībvalstī. Turpmāka rīcība ir atkarīga no uzņemošās valsts, jo (pēc līdzības ar Komerclikuma 386. pantu) tiek gaidīts paziņojums no uzņemošās valsts attiecīgās kompetentās iestādes, ka process ir noslēdzies un Latvijā reģistrētā sabiedrība no komercreģistra ir izslēdzama. Latvijā piešķirtais sabiedrības reģistrācijas numurs tai netiek saglabāts, jo uzņemošās valsts komercreģistra iestāde piešķir sabiedrībai reģistrācijas numuru atbilstoši uzņemošās valsts likumdošanai.

Pārcelšana uz Latviju

Ja sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta no citas ES dalībvalsts uz Latviju, tiek piemēroti visi Komerclikuma noteikumi par komercsabiedrību pārveidošanu.


Sākotnēji sabiedrībai tās izcelsmes valstī jāveic darbības, ko paredz attiecīgās valsts normatīvais regulējums.


Papildus Latvijā juridiskās reģistrācijas adreses (domicila) pārcelšanai un šādas pārveidošanas reģistrācijai būs jāsaņem arī eksperta atzinums par mantas pietiekamību.


 Izcelsmes valsts iestāde, kas atbildīga par komersantu reģistrāciju, pēc juridiskās adreses pārcelšanas pieteikuma saņemšanas un nepieciešamo noteikumu izpildes izsniedz apliecinājumu par obligāto nosacījumu izpildi – pirmspārveidošanas apliecību, kas tiks iesniegta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrācijai komercreģistrā.


Lai sabiedrības juridisko adresi pārceltu no citas ES dalībvalsts uz Latviju, Uzņēmumu reģistrā iesniedzami dokumenti:

 1. Pieteikuma veidlapa (KR4);
 2. Izcelsmes dalībvalsts komercreģistra iestādes apliecinājums par izcelsmes valsts nosacījumu attiecībā uz juridiskās adreses pārcelšanu uz citu ES dalībvalsti izpildi (“pirmspārveidošanas apliecība”);
 3. Lēmums par Sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu;
 4. Mantiskā ieguldījuma eksperta atzinums par mantas pietiekamību;
 5. Sabiedrības statūti;
 6. Dalībnieku reģistra nodalījums;
 7. Valdes (arī padomes, ja tāda tiek izveidota) locekļu rakstveida piekrišanas amata ieņemšanai;
 8. Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 9. Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai (ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav persona, kas paraksta pieteikumu);
 10. Informācija par valsts nodevas (150 EUR) apmaksu.

Dokumentus Uzņēmumu reģistrā var iesniegt arī elektroniski.


Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par jaunu komercsabiedrību, vienlaikus izdarot atzīmi par “tiesību priekšteci”, t.i., ziņas par sabiedrības izcelsmes valstī reģistrēto tiesību subjektu.

Pēc sabiedrības reģistrēšanas komercreģistrā, sabiedrībai saistoši būs visi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

Scroll Up