Uzņēmuma reģistrēšana

Uzņēmuma reģistrēšana

Jaundibinātam uzņēmumam, kam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāizveido un jāapmaksā pamatkapitāls, nepieciešams atvērt pagaidu norēķinu kontu (izņemot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras kapitāls ir mazāks par 2 800,00 EUR)  pirms reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā (UR), lai veiktu uzņēmuma pamatkapitāla iemaksu. 


Bankas piedāvā iespēju šo darbību veikt attālināti, piemēram, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu). Pēc uzņēmuma reģistrācijas ir iespējams pagaidu kontu noformēt par pastāvīgu norēķinu kontu. Vairāk informācijas lasiet izvēlētās bankas tīmekļa vietnē.


Lai reģistrētu uzņēmumu, nepieciešams iesniegt dokumentus UR. Reģistrāciju iespējams veikt elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”, kur persona (izņēmuma gadījumi, kad pakalpojumu nevar veikt) var elektroniski iesniegt ar e-parakstu parakstītu pieteikumu kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā, kā arī varēs turpmāk iesniegt dažādus pieteikumus.


Uz UR e-adresi vai e-pastu var sūtīt tikai tādus pieteikumus, kuru iesniegšana nav paredzēta e-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros“. Papīra formātā dokumentus var iesniegt, nosūtot tos uz UR. Iesniedzot ar e-parakstu parakstītus dokumentus UR, nav nepieciešami notāra pakalpojumi paraksta apliecināšanai. Vairāk par e-paraksta izmantošanu lasiet dzīves situācijas “Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu” aprakstā.


Pieteikumu uzņēmējdarbības reģistrācijai var sagatavot brīvā formā, tajā ietverot visas reģistrācijai normatīvajos aktos noteiktās ziņas. Lai atvieglotu pieteikumu sagatavošanu, UR tīmekļa vietnē ir pieejami veidlapu paraugi, kuros ir iekļautas visas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas reģistrācijas ierakstu izdarīšanai. Ja pieteikumu reģistrācijas ierakstu izdarīšanai tomēr aizpildāt brīvā formā, neizmantojot veidlapu formas, pārliecinieties, ka visu nepieciešamo informāciju pieteikumā esat iekļāvis. Iesniedzamās veidlapas uzņēmējdarbības reģistrēšanai ir iespējams lejupielādēt UR tīmekļa vietnē, sadaļā “Reģistrē“, kur, izvēloties uzņēmējdarbības formu, var apskatīt gan tās aprakstu, gan noskaidrot, piemēram, dibināšanai nepieciešamos soļus. 


UR vietnē, izvēloties juridisko formu (piemēram, SIA), tad uzvēloties sadaļu  “dibināšana”, pieejama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.


Izvēloties citu uzņēmējdarbības formu, iespējams saņemt līdzvērtīgu informāciju par reģistrēšanu, kā arī iesniedzamajiem dokumentiem, t.sk. pieteikumu veidlapām.  Iesniedzamās pieteikumu veidlapas ir iespējams lejupielādēt arī, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros“. 


! Svarīgi atcerēties, ka, iesniedzot dokumentus elektroniski – izpildot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv vai izvēloties dokumentus iesniegt, sūtot uz e-adresi vai uz e-pastu pasts@ur.gov.lv, – katrs dokuments atsevišķi jāparaksta ar e-parakstu.


Pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai ir jāsamaksā valsts nodeva. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad UR var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.


Saimniecisko darbību var reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  Elektroniskās deklarēšanas sistēmā,  sadaļā “Dokumenti”. Klikšķiniet “No veidlapas”, “Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapa” un “Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācijas dati”.

Reģistrēt saimniecisko darbību var arī klātienē, jebkurā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID karte) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.


Saskaņā ar Komerclikuma 10. panta trešo daļu lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju UR valsts notārs pieņem trīs dienu laikā (neskaitot brīvdienas un svētku dienas) no pieteikuma saņemšanas dienas, skaitot no nākamās dienas pēc šī notikuma.


Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti komercreģistrā, kā arī noteiktie dokumenti, iesniedzami UR 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas, ja Komerclikumā nav noteikts īsāks termiņš. Par noteiktām izmaiņām dokumentu iesniegšanas termiņi ir īsāki:

 • izmaiņas SIA dalībnieku reģistra nodalījumā – 3 dienu laikā;
 • pamatkapitāla palielinājuma apliecinājums pēc pamatkapitāla palielināšanas daļu apmaksas termiņa beigām – 5 dienu laikā;
 • lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu – 3 dienu laikā;
 • lēmums par likvidatora atcelšanu – 3 dienu laikā.

Lai izvērstu savu jau esošu uzņēmējdarbību citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, ir jāzina attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi. Ir pieejami vienotie nacionālie kontaktpunkti, kur iegūt sev vajadzīgo informāciju un tiešsaistē paveikt administratīvās procedūras. Iegūt informāciju par uzņēmuma izveidi dažādās ES valstīs var vietnē “Tava Eiropa”.


ES pilsonim ir tiesības:

 • izveidot savu uzņēmumu jebkurā ES valstī, kā arī Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā;
 • atvērt un reģistrēt Latvijā kādā citā ES valstī jau reģistrēta uzņēmuma filiāli, pārstāvniecību vai meitasuzņēmumu;
 • pārcelt savu juridisko adresi no vienas ES dalībvalsts uz citu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu uzņēmumu citā ES dalībvalstī.

Informāciju par ES komercsabiedrības reģistrāciju Latvijā, kā arī reģistrācijas veidlapu paraugus var iegūt UR tīmekļa vietnē.


Savukārt, lai reģistrētu ārvalstu uzņēmuma filiāli Latvijā un uzsāktu uzņēmējdarbību Latvijā, informāciju, kā arī reģistrācijas veidlapu paraugus var iegūt UR tīmekļa vietnē.

Nevalstiskā organizācija

Visbiežāk nevalstiskās organizācijas (NVO) tiek dibinātas, lai apmierinātu kādu sabiedrības vajadzību, kuru nerisina ne valsts, ne pašvaldība, ne uzņēmējdarbība, un to mērķis nav gūt peļņu. Latvijā ir divi NVO veidi – biedrības (arī arodbiedrības) un nodibinājumi.


Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas tiek dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Tā ir biedru organizācija, kurā apvienojas personas uz biedrošanās principa pamata. Par biedrības dibināšanu lasiet Latvijas Pilsoniskās alianses tīmekļa vietnē un Uzņēmuma reģistra (UR) tīmekļa vietnē.


Biedrības dibināšanas priekšnosacījumi:

 • biedrību var nodibināt fiziskas un juridiskas personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības (par sporta organizācijas dibinātājiem var būt arī sporta izglītības iestādes Sporta likuma izpratnē, kurām nav juridiskās personas statusa);
 • biedrību var dibināt uz noteiktu vai neierobežotu laiku;
 • biedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 2;
 • lai dibinātu biedrību, nav nepieciešams izveidot pamatkapitālu vai veikt mantisku ieguldījumu.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un to paraugi biedrības dibināšanas reģistrācijai pieejami UR tīmekļa vietnē. Iesniedzamās pieteikumu veidlapas ir iespējams lejupielādēt arī, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros“. Dokumenti UR iesniedzami 14 dienu laikā no lēmuma par biedrības dibināšanu pieņemšanas brīža.


Lai kļūtu par biedru jau dibinātā biedrībā un aizstāvētu savas intereses, veicinātu kāda jautājuma vai procesa virzību, risinātu problēmjautājumus, kā arī ietekmētu likumdošanu attiecīgajā jautājumā, jāvēršas pie interesējošās biedrības. Interesējošās biedrības valde pieņems lēmumu par biedra uzņemšanu, ja vien tās statūti nenosaka citādi.


Arodbiedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas tiek nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Arodbiedrībai vai arodbiedrību apvienībai ir tiesības iestāties starptautiskā arodbiedrību apvienībā, kā arī tiesības dibināt šādas starptautiskas arodbiedrību apvienības.


 • Par arodbiedrības dibinātājiem var būt tikai fiziskās personas.
 • Uzņēmuma arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 15 vai mazāks par vienu ceturtdaļu no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura savukārt nevar būt mazāka par pieciem strādājošajiem.
 • Ārpus uzņēmuma veidojamas arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 50.
 • Arodbiedrību apvienību var dibināt, ja apvienojas vismaz trīs likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas arodbiedrības.
 • Arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība ir juridiskā persona.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un to paraugi arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības dibināšanas reģistrācijai pieejami UR tīmekļa vietnē


Iesniedzamās pieteikumu veidlapas ir iespējams lejupielādēt arī, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros“. Dokumentus jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma par arodbiedrības vai arodbiedrības apvienības dibināšanas pieņemšanas brīža.


Savukārt nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumā nav biedru. Tam var būt viens vai vairāki dibinātāji, kuru dibinātāja statuss saglabājas uz mūžu. Par nodibinājuma dibināšanu lasiet  Latvijas Pilsoniskās alianses tīmekļa vietnē un UR tīmekļa vietnē.


Nodibinājuma dibināšanas priekšnosacījumi:

 • nodibinājumu dibina uz rakstiska lēmuma pamata vai arī uz testamenta pamata;
 • nodibinājumu var dibināt uz noteiktu vai neierobežotu laiku;
 • nodibinājumu var dibināt 1 vai vairākas personas;
 • lai dibinātu nodibinājums, nav nepieciešams sākotnējs mantisks ieguldījums.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un to paraugi nodibinājuma dibināšanas reģistrācijai pieejami UR tīmekļa vietnē. Iesniedzamās pieteikumu veidlapas ir iespējams lejupielādēt arī, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros“. Dokumentus jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma par nodibinājuma dibināšanu pieņemšanas brīža.


Lai dibinātu NVO, daudzas formalitātes iespējams veikt elektroniskā veidā, piemēram, dibināt un nokārtot ar NVO darbību saistītas formalitātes. 


Biedrības (arī arodbiedrības) un nodibinājuma reģistrāciju var veikt elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros“.


Biedrību un nodibinājumu darbības regulējums ietverts Biedrību un nodibinājumu likumā. Savukārt arodbiedrību darbību regulējums ietverts Arodbiedrību likumā.


Esošie NVO:

Ziņas par jebkuru UR reģistrēto tiesību subjektu (uzņēmumu)  ikvienam ir pieejamas UR tīmekļa vietnē bez maksas, turklāt šīs ziņas ir publiski ticamas (ziņas publiskā reģistrā) un aktuālas.