Tiesību aizsardzība

Ziņas par administratīvajiem sodiem

Administratīvā atbildība iestājas no 14 gadu vecuma. Pie administratīvās atbildības sauc personu, un tai piemēro administratīvo sodu, ja tā ir izdarījusi prettiesisku, vainojamu darbību vai bezdarbību, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību.

 

Lai uzzinātu informāciju par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veiktu to apmaksu, izmantojiet Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”.

 

 

E-pakalpojumā pieejama šāda informācija:

 

  • Personas atrašanās aizgādnībā vai aizbildnībā;
  • Personas reģistrācijas Fizisko personu reģistrā pārbaude;
  • Personas nepilngadīgo bērnu saraksts;
  • Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no CSDD reģistra;
  • Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no Sodu reģistra;
  • Personas administratīvo pārkāpumu protokola detalizēta informācija;
  • Administratīvo protokolu saraksts apmaksai;
  • Administratīvo protokolu apmaksa internetbankā.

 

E-pakalpojumā iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms protokola numurs un pārkāpēja personas kods.

Izpildot e-pakalpojumu, apmaksu var veikt tiešsaistē.

Scroll Up