Izglītība

Ziņošana par pārkāpumiem

Pārkāpumi izglītības procesā

Augstākās izglītības iestāžu studentiem ir tiesības ziņot par pārkāpumiem izglītības procesā. Savu tiesību pārzināšana un pienākumu ievērošana padara studenta dzīvi augstākās izglītības iestādē vienkāršāku, taču jāņem vērā, ja studiju procesā rodas sarežģījumi vai konflikti, vispirms tos vajadzētu risināt, komunicējot ar iesaistītajām pusēm. Tomēr gadījumā, ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu tiesības tiek pārkāptas, varat izmantot iespēju vērsties pie studiju programmas direktora vai secīgi pie fakultātes dekāna, prorektora, rektora, akadēmiskajā šķīrējtiesā. Ja sākotnēji problēma netiek atrisināta, vēršoties pie kādas no iepriekš minētajām pusēm, papildu iespēja ir vērsties savas augstākās izglītības iestādes studējošo pašpārvaldē vai Latvijas Studentu apvienībā. Detalizētāka informācija par studentu interešu pārstāvju iespējām aizstāvēt Jūsu tiesības un par iespēju iesaistīties šajās organizācijās pašam ir pieejama Latvijas Studentu apvienības Facebook lapā un apvienības tīmekļa vietnē.

 

Iesniegt sūdzību saistībā ar pārkāpumiem izglītības procesā varat arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Sūdzību elektroniski IKVD iespējams iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu iestādes tīmekļa vietnē “E-iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē” vai e-adresi.

Higiēnas pārkāpumi, veselību apdraudoši apstākļi augstākās izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās

Higiēnas prasību ievērošana augstākās izglītības iestādēs ir pašu iestāžu kompetencē, jo Latvijā nav normatīvā akta, kas nosaka higiēnas prasības augstākās izglītības iestādēm. Savukārt higiēnas prasības dienesta viesnīcām ir noteiktas Ministru kabineta 2000. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”, kuru izpildi kontrolē  Veselības inspekcija  (VI).

 

Šajos Ministru kabineta noteikumos tiek noteiktas higiēnas prasības dienesta viesnīcas telpām un iekārtojumam, ūdensapgādei, kanalizācijai, telpu apkurei, ventilācijai un apgaismojumam, kā arī telpu, iekārtu un inventāru sanitārajam stāvoklim.

 

VI veic dienesta viesnīcu un tām noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. Portālā Latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums Veselības inspekcijai” nodrošina iespēju iesniegt iestādei iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu. Iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu varat iesniegt, izmantojot arī e-adresi.

 

Pārkāpumi saistībā ar sociālo palīdzību un pakalpojumiem

Studenti, kas ir sociālo pakalpojumu saņēmēji, kā arī to radinieki vai aizbildņi var iesniegt Labklājības ministrijai adresētu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Lai to paveiktu, varat izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem” vai e-adresi.

Scroll Up